POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI SPECTRUM INSIGHTS

I. DEFINICJE

 1. Administrator – spółka pod firmą Spectrum Insights Sp. z o. o. z siedzibą w
  Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin
  Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:
  0000909414.
 2. Aplikacja – oznacza aplikację Spectrum Insights przeznaczoną do przesiewowego
  badania wczesnych objawów demencji, stanowiący utwór w rozumieniu Ustawy o
  prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Dane medyczne – dane medyczne, stanowiące Dane osobowe, dotyczące
  Użytkownika, które zostały wprowadzone do Aplikacji samodzielnie przez
  Użytkownika bądź też zostały pobrane przez Aplikację.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub
  możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników
  określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
  kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane
  kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje
  gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej
  technologii. W odniesieniu do Aplikacji wyróżniamy Dane osobowe stanowiące:
  1) Dane medyczne;
  2) Dane osobowe potrzebne do utworzenia Konta i korzystania z Aplikacji,
  niestanowiące Danych medycznych.
 5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do
  czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która po
  zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu dokonała procesu
  rejestracji, czego rezultatem jest posiadanie aktywnego Konta Klienta.
 6. Konto – przydzielona danemu Klientowi przestrzeń w ramach Aplikacji
  pozwalającą na korzystanie z Usług.
 7. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe przetwarzane
  przez Administratora, w szczególności Użytkownik oraz osoba, nie będąca
  Użytkownikiem, ale np. kierująca do Administratora zapytanie w formie e-maila.
 8. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 9. Regulamin – Regulamin Aplikacji Spectrum Insights.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w formie SaaS, która polega na
  zdalnym udostępnianiu Klientowi Aplikacji przez Internet (przeglądarkę
  internetową).
 2. Użytkownik – Klient lub osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do
  korzystania z Aplikacji w ramach opłaconej przez Klienta Subskrypcji i posiadająca
  dostęp do Aplikacji przy użyciu indywidualnego loginu i hasła.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w szczególności za
  pośrednictwem Aplikacji, Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie
  z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich
  zasadami przetwarzania danych.
 2. Administrator:
  1) zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych;
  2) informuje o przetwarzaniu Danych osobowych w momencie ich zbierania, w
  szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania Danych osobowych,
  chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
  3) dba o to, by Dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do
  wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to
  niezbędne.
 3. Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i
  poufność oraz dostęp Podmiotów danych do informacji o ich przetwarzaniu. Gdyby
  pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony
  Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie
  mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów
  danych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób
  zgodny z przepisami.

III. OGÓLNE ZASADY DOT. BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poufność i bezpieczeństwo Danych osobowych stanowią priorytet działań
  Administratora.
 2. Aplikacja zbiera Dane osobowe, w tym Dane medyczne, przy czym odczyt
  Danych medycznych możliwy jest wyłącznie na urządzeniu Użytkownika oraz
  na urządzeniu osób, których Użytkownik upoważnił, na zasadach
  określonych w Regulaminie.
 3. Administrator nie analizuje, nie przetwarza i nie odtwarza żadnych Danych
  medycznych Użytkownika umożliwiających jego identyfikację.
 4. Administrator może wykorzystywać dane i informacje, inne niż Dane
  osobowe potrzebne do utworzenia Konta, gromadzone przez Aplikację tylko i
  wyłącznie, gdy dane te mają charakter zanonimizowany, tj., gdy nie ma
  możliwości ich przypisania do danego Użytkownika, w szczególności na
  potrzeby tworzenia przez Administratora anonimowych raportów i statystyk
  zbiorczych.
 5. Administrator nie udostępnia innym podmiotom Danych medyczny.
 6. W celu zapewnienia integralności i poufności Danych osobowych Administrator
  wdrożył procedury umożliwiające dostęp do Danych osobowych jedynie osobom
  upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na
  wykonywane przez nie zadania.
 7. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia,
  że wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko
  przez osoby uprawnione.
 8. Administrator podejmuje niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
  podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
  bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na
  zlecenie Administratora.
 9. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność
  stosowanych zabezpieczeń Danych osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W
  razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu
  bezpieczeństwa danych.

IV. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. UTWORZENIE KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
  • Aby móc utworzyć Konto Użytkownika, konieczne jest podanie przez
  Użytkownika danych do utworzenia Konta, takich jak np. adres e-mail, numer
  telefonu. Poprzez akceptację przez Użytkownika Regulaminu, zostaje zawarta
  pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowa o świadczenie usług
  drogą elektroniczną.
  • Podstawą przetwarzania Danych osobowych związanych z zawartą umową
  jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie
  Użytkownika przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 2. KORZYSTANIE Z APLIKACJI W ZAKRESIE DANYCH MEDYCZNYCH
  • Aby móc skorzystać z wszystkich funkcjonalności Aplikacji, w szczególności w
  zakresie przechowywania, monitorowania i archiwizowania Danych
  medycznych, konieczne jest podanie Danych medycznych lub wyrażenie
  przez Użytkownika zgody na pobieranie przez Aplikację tych Danych
  medycznych.
  • W związku z tym, że Dane medyczne dotyczące zdrowia stanowią szczególną
  kategorię Danych osobowych, podstawą przetwarzania Danych osobowych
  jest wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

 1. CELE ANALITYCZNE, STATYSTYCZNE I BADAWCZE
  • Administrator może przetwarzać Dane osobowe Podmiotów danych w celach
  analitycznych, statystycznych i badawczych, w szczególności poprzez analizę
  aktywności Użytkowników w Aplikacji i sposobu korzystania z Konta, a także
  ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Aplikacji.
  • Dane medyczne mogą być przetwarzane w celach analitycznych,
  statystycznych i badawczych z zachowaniem proporcjonalności względem
  tych celów oraz z zachowaniem przysługujących Użytkownikowi praw i
  odpowiednich środków ich ochrony.
  • Administrator może przetwarzać Dane osobowe w ww. zakresie na potrzeby
  opracowywania na zlecenie podmiotów trzecich raportów, analiz, opracowań i
  badań naukowych, przy czym takie dokumenty nigdy nie będą zawierały
  Danych medycznych pozwalających zidentyfikować Użytkownika, lecz będą
  miały charakter zbiorczych zestawień dot. danej kategorii uprzednio
  zdefiniowanych cech.
  • Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora oraz niezbędność ze względów związanych z interesem
  publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego oraz niezbędność do celów
  badań naukowych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2
  lit. i) i j) RODO).
 2. KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
  • W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail
  lub tradycyjnej korespondencji przez Podmioty danych, Dane osobowe
  zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i
  rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
  • Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
  korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością
  gospodarczą.
 3. KONTAKT TELEFONICZNY
  • W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w
  sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami,
  Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy
  będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
  • Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności
  rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego
  działalnością gospodarczą.

 1. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ:
  • W celu ustalenia, dochodzenia oraz egzekucji ewentualnych roszczeń
  wynikających ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Aplikacji lub innych
  serwisów Administratora, Administrator może przetwarzać niektóre Dane
  osobowe, jeżeli jest to niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia
  Administratora, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
  • Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu
  i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu
  przed sądami i innymi organami państwowymi.
 2. REALIZACJA UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKÓW
  • W celu umożliwienia skorzystania z uprawnień wynikających z RODO, w
  szczególności dot. możliwości składania skarg, zapytań oraz wniosków,
  Administrator ma prawo do przetwarzania w tym celu niektórych Danych
  osobowych.
  • Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu
  Użytkownikowi realizacji uprawnień wynikających z RODO.
 3. MARKETING USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA:
  1) Przesyłanie informacji handlowych:
  • Na podstawie zgody, określającej kanał komunikacji, Administrator ma
  prawo przesyłać wiadomości na adres e-mail oraz, ewentualnie
  kontaktować się telefonicznie, w celu zaprezentowania swoich usług.
  • Podstawą prawną jest zgoda osoby, której dotyczą Dane osobowe (art. 6
  ust. 1 lit. a RODO).
  • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji za pośrednictwem
  poczty elektronicznej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
  będzie także art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną.
  • W przypadku wyrażenia zgody na kontakt telefoniczny w celu przekazania
  informacji podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie oraz
  art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
  2) Newsletter:
  • Na podstawie udzielonej przez Podmiot danych zgody Administrator ma
  prawo przesyłać na podany adres e-mail informacje dotyczące swojej
  działalności.
  • Podstawą prawną jest zgoda osoby, której dotyczą Dane osobowe (art. 6
  ust. 1 lit. a RODO).

V. KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Utworzenie Konta
Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do utworzenia Konta
w ramach Aplikacji.
2) Przetwarzanie w Aplikacji Danych medycznych
Podanie lub udostępnienie Danych medycznych jest dobrowolne, lecz może być
niezbędne do korzystania z określonych funkcji Aplikacji. W przypadku niepodania
lub nieudostępnienia Danych medycznych nie będzie możliwe korzystanie z
wszystkich funkcjonalności Aplikacji.
3) Newsletter
Podmiotów danych otrzyma newsletter tylko wtedy, gdy podał w tym celu swój
adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu
otrzymania takich wiadomości.

VI. PROFILE NA PORTALACH FACEBOOK I LINKEDIN
1) Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i
LinkedIn. W związku z tym przetwarza Dane osobowe, które pozostawiają osoby
odwiedzające te profile (art. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).
2) Dane osobowe Podmiotów danych odwiedzających profile Administratora są
przetwarzane:
a) w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom
portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku
z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów;
b) w celach statystycznych i analitycznych;
c) ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony
przed roszczeniami.
3) Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
a) promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług,

b) w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed
roszczeniami.
4) Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Danych osobowych przez
administratorów serwisów (Facebook i LinkedIn). Cel i zakres przetwarzania Danych
osobowych przez operatorów portali społecznościowych opisany jest szczegółowo w
politykach prywatności ww. portali społecznościowych, dostępnych na ich stronach
internetowych.
5) Podmiot danych zawsze może usunąć swoje komentarze pod postami
Administratora, przestać obserwować Administratora lub zrezygnować z posiadania
konta na ww. portalach społecznościowych.

VII. ODBIORCY DANYCH
1) W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Danych
osobowych, Dane osobowe, niestanowiące Danych medycznych, mogą być
ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom
odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom
pocztowym, kurierom, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych oraz
agencjom marketingowym.
2) Dane medyczne, w zakresie w jakim pozwalają zidentyfikować konkretnego
Użytkownika, nie są ani udostępniane, ani przekazywane przez
Administratora żadnym podmiotom trzecim.
3) Dane osobowe Podmiotów danych korzystających z płatności online udostępniane
dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych.
4) Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie
identyfikują konkretnych Podmiotów danych) zewnętrznym usługodawcom w celu
lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług oferowanych przez
Administratora.
5) Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Dane medyczne będą przechowywane tylko i
wyłącznie na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

IX. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Do prawidłowego działania Aplikacji, Aplikacja musi wykorzystywać profilowanie,
które jednak nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec
Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny
sposób.

X. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Z wyłączeniem przypadków, które nakładają na Administratora inny okres
przechowywania Danych osobowych, Administrator przechowuje Dane osobowe,
niestanowiące Danych medycznych, przez okres posiadania przez Użytkownika
Konta jak również przez okres 3 lat od usunięcia lub zamknięcia przez
Użytkownika Konta.
2) Administrator przechowuje Dane medyczne tylko przez okres posiadania
przez Użytkownika Konta.
3) Okres przetwarzania Danych osobowych, nie stanowiących Danych medycznych,
może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym
okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy
prawa.
4) W przypadku, gdy Dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora, Administrator przetwarza te dane do momentu
skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych do
ww. celów.
5) W przypadku, gdy Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej
przez Podmiot danych, zgoda taka może być wycofana w każdym momencie.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XI. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
1) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie
Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o
przetwarzaniu Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach
prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są
ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.
2) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię
przetwarzanych Danych osobowych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej
żądanie.

3) prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne
niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli
są niekompletne;
4) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia Danych
osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego
z celów, dla których zostały zebrane;
5) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania
Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z
wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich
przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną
przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja
organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
6) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim Dane
osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą
umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę,
której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer.
Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże
pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po
stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych –
Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych
osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego
sprzeciwu;
8) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych
może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów
analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia);
sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
9) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej
zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem;
10) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych
narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych,
Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie
Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu
danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W
Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

 1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć:
  1) w formie pisemnej na adres: Spectrum Insights Sp. z o. o. z siedzibą w
  Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin;
  2) drogą e-mailową na adres: kontakt@spectruminsights.net.
 2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na
  podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe
  informacje. Podanie takich Danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak brak
  ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 3. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika
  (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator
  zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez
  notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie
  przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego
  otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator
  informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
 5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora
  elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca
  zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi
  udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia
  udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy
  przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną,
  odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
 6. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby,
  która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w
  celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Podmiotów danych.

XIII. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

XIV. COOKIES

 1. Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to informacje tekstowe, wysyłane przez
  serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku).
  Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
  jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w
  przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania,
  reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 2. Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:
  a) personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego
  rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej);
  b) zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności
  wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie
  loginu przy ponownej wizycie);
  c) umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład:
  wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na
  Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony);
  d) dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej;
  e) tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników
  pomiędzy różnymi stronami internetowymi;

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe.
  a) Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania Aplikacji.
  Wykorzystujemy je, aby:
  • zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i
  przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające –
  dzięki temu Twój tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie;
  • zapamiętać, czy wyraziłeś zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej
  portalu wybranych treści.
  b) Z analitycznych plików cookies korzystamy po to, aby ulepszyć
  funkcjonowanie naszej Aplikacji oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich Danych
  osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.
  Między innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy
  zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób
  wykorzystywany jest nasza Aplikacja. Te działania pozwalają nam na stałe
  udoskonalanie struktury i zawartości Aplikacji, by w jak największym stopniu
  odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów.
  c) Pliki cookie marketingowe wykorzystywane są w celu dopasowania treści i
  form reklam, do Twoich potrzeb i upodobań. Więcej informacji o plikach
  cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na
  stronie Pomocy Google AdWords.
 2. Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki
  przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień
  najpopularniejszych przeglądarek internetowych
  • Firefox
  • Chrome
  • Microsoft Edge
  • Opera
  • Safari
 3. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z
  tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych lub Aplikacji nie będą
  funkcjonowały poprawnie. Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dot. plików cookies
  zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out (który służy wyłącznie do identyfikacji
  sprzeciwu użytkownika – braku zgody), należy pamiętać, iż plik cookie – opt out
  działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz
  wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia
  końcowego, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.

XV. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom wynikającym bądź to ze zmian
w przepisach powszechnie obowiązujących, bądź też w wyniku zmian w zakresie
świadczonych przez Administratora. Administrator będzie informować o zmianach w
Polityce Prywatności na stronach internetowych lub w Aplikacji informując o terminie
wprowadzenia zmian, tak byś mógł skorzystać z przysługujących Ci na podstawie
RODO praw, w szczególności cofnięcie zgody lub wniesienie sprzeciwu.

pl_PLPolski